• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Milla: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: By Eva BV handelend onder de naam Milla gevestigd aan Koningin Wilhelminaplein 1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57.69.54.66;
b. klant: het bedrijf dat met Milla een overeenkomst aangaat, dan wel dat een offerte/aanbieding van Milla heeft ontvangen of met wie Milla in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Milla enige (rechts)handeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Milla en de klant;
d. product: het product dat door Milla wordt geleverd.

Artikel 2.

Milla: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: By Eva BV handelend onder de naam Milla gevestigd aan Koningin Wilhelminaplein 1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57.69.54.66;
klant: het bedrijf dat met Milla een overeenkomst aangaat, dan wel dat een offerte/aanbieding van Milla heeft ontvangen of met wie Milla in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Milla enige (rechts)handeling verricht;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Milla en de klant; product: het product dat door Milla wordt geleverd.

Algemeen

 1. 2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Milla aan de klant en voorts op alle (overige) (rechts)handelingen tussen Milla en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

 2. 2.2.  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 3. 2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. 2.4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Milla vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 5. 2.5.  Indien Milla niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Milla in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 6. 2.6.  Milla heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de klant bekendgemaakt. Zij treden in werking tien werkdagen na deze bekendmaking of op een eventuele latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. 3.1.  Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, van Milla zijn vrijblijvend.

 2. 3.2.  Milla kan het aanbod te allen tijde wijzigen of intrekken. Milla kan een aanbod nog onverwijld na een order herroepen. Een aanbod vervalt automatisch indien de koper het niet binnen 15 dagen na dagtekening aanvaardt.

 3. 3.3.  Aanbiedingen of offertes van Milla gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 4. 3.4.  Milla heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 5. 3.5.  Alle afbeeldingen, maten, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 4.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod of het orderformulier van Milla heeft ondertekend. De klant is gerechtigd een door de klant geplaatste en door Milla geaccepteerde bestelling binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos te annuleren en/of te wijzigen.

 2. 4.2.  De klant erkent dat Milla na de termijn van 7 dagen kosten moet gaan maken ten behoeve

van de klant en dat de kan een door de klant geplaatste en door Milla geaccepteerde bestelling daarom niet geannuleerd kan worden door de klant, tenzij Milla daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen, is Milla bij dergelijke (gehele of gedeeltelijke) annulering van een overeenkomst door de koper gerechtigd tot een vergoeding van 75% van het totale orderbedrag.

Artikel 5. Prijzen

 1. 5.1.  De vermelde prijzen zijn exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

 2. 5.2.  Milla heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 3. 5.3.  De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart aan de

  klant in rekening gebracht.

 4. 5.4.  In geval van een wijziging van (wettelijke) voorschriften, overheidsmaatregelen, en/of

  kostprijsfactoren (zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten, transportkosten, invoerrechten en/of verpakkingskosten), welke wijzigingen zich hebben voorgedaan tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering van de producten, heeft Milla het recht om de overeengekomen prijzen te wijzigen en/of de kosten die het gevolg zijn van deze wijzigingen bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering

 1. 6.1.  De producten worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres.

 2. 6.2.  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd

  dienen te worden goed bereikbaar is.

 3. 6.3.  Milla is gerechtigd een order in gedeeltes af te leveren.

 4. 6.4.  De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.

 5. 6.5.  Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies

  die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Milla gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Milla het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 6. 6.6.  Voor de klant die in het buitenland gevestigd is, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 7. Leveringstermijn

 1. 7.1.  De levertermijn wordt aangeduid per maand. De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Milla bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is indicatief en is niet als een fatale termijn te beschouwen.

 2. 7.2.  Milla heeft ten alle tijden een uitloopperiode van twee weken na de maand als bedoeld in art. 7.1 om de levering te laten plaatsvinden.

 3. 7.3.  In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Milla ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 4. 7.4.  Bij niet tijdige levering dient Milla schriftelijk en per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, waarbij Milla een redelijke termijn van tenminste 2 maanden wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.

 5. 7.5.  Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn door Milla geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant

 1. 8.1.  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Milla aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Milla ter beschikking worden gesteld.

 2. 8.2.  De klant is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk of via de e-mail aan Milla te melden.

 1. 8.3.  De klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die ontstaan doordat de klant Milla onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst of wanneer Milla deze gegevens te laat verkrijgt.

 2. 8.4.  Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en vervoeren, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

Artikel 9. Facturatie en betaling

 1. 9.1  Facturatie geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld.

 2. 9.2  Bij niet-tijdige betaling door de klant is Milla bevoegd elke (verdere) levering aan de klant op te

  schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. Milla is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

 3. 9.3  Indien de klant niet betaalt binnen de daarvoor gestelde termijn, dan is de klant automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Milla maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

 4. 9.4  Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 5. 9.5  Bij betaling door de klant binnen 10 dagen na factuurdatum, heeft klant recht op een betalingskorting van 3% op het netto factuurbedrag. Na 10 dagen vervalt dit recht. Bij betaling door de klant voordat aflevering heeft plaatsgevonden, heeft de klant recht op een betalingskorting van 5% op het netto factuurbedrag. Dit recht vervalt op de dag dat Milla de opdracht tot aflevering heeft verstrekt.

 6. 9.6  Wanneer Milla in een gerechtelijke procedure waarbij de klant procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de klant gehouden alle in verband met deze procedure door Milla gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door Milla worden ingeroepen ongeacht of de klant tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. 10.1  Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Milla, totdat alle vorderingen die Milla op de klant heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, volledig zijn betaald.

 2. 10.2  Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

  a. verpanden;

  1. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

  2. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

 3. 10.3  De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Milla te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Milla veilig te stellen. De klant is verplicht deze producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van de klant uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Milla door de klant aan Milla worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Milla jegens de klant.

 4. 10.4  Indien de klant zijn verplichtingen jegens Milla niet of niet volledig nakomt, of wanneer Milla goede grond heeft te vrezen dat de klant in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Milla gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Milla op volledige schadevergoeding.

 1. 10.5  Indien Milla gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Milla toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Milla zich bevinden.

 2. 10.6  Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Milla.

 3. 10.7  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Milla toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 11.1  Milla kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

 2. 11.2  Milla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Milla is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 3. 11.3  Milla is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

 4. 11.4  Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Milla iedere aansprakelijkheid uit.

 5. 11.5  De aansprakelijkheid van Milla wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot de vergoeding van de geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Milla gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Milla beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 6. 11.6  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van Milla aan deze

   algemene voorwaarden en/of de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van klant wordt ontbonden;

  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst;

  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.

 7. 11.7  Iedere aansprakelijkheid van Milla voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

 8. 11.8  De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Milla of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

 9. 11.9  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (waaronder begrepen per e- mail) bij Milla meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Milla vervalt door het enkele verloop van twee (2) maanden na het ontstaan van de vordering.

 10. 11.10  De klant vrijwaart Milla voor alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolg van aanspraken van derden, opslag- en transportkosten, wettelijke handelsrente, winstderving, incassokosten, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Milla lijdt of maakt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de klant’s verplichtingen, of onrechtmatige daad van de klant en/of aan hem gelieerde (rechts)personen.

Artikel 12. Controle, reclame en retourneren

 1. 12.1  De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  a. of de juiste producten zijn geleverd;
  b. of het juiste aantal producten is geleverd;

  c. ofdeproductenvoldoenaandekwaliteitseisenofaandeeisendiegesteldmogenworden voor normaal gebruik.

 2. 12.2  Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Milla gemeld te worden. Reclames ter zake van geleverde producten dienen in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering en voordat de klant de producten in zijn winkel te koop aanbiedt aan Milla kenbaar te worden gemaakt. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 3. 12.3  De klant is verplicht Milla de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Milla overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Milla enige aansprakelijkheid erkent.

 4. 12.4  Indien een product naar mening van Milla een manco, productiefout of ander gebrek vertoont, dan zal Milla naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren. De klant dient de producten met gebreken binnen 7 dagen nadat Milla heeft aangegeven een vervangend product te leveren, aan Milla retourneren op het door Milla opgegeven retouradres. Zodra Milla de producten met gebreken heeft ontvangen, zal zij de vervangende producten afleveren.

 5. 12.5  Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

 6. 12.6  Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 7. 12.7  In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d. en schade of gebreken aan

  de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant in strijd met de

  behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.

 8. 12.8  Het recht om te reclameren vervalt indien de klant de geleverde producten heeft doorverkocht.

 9. 12.9  Iedere aanspraak tot herstel en/of vervanging van het product, uit welke hoofde dan ook,

  vervalt door het enkele verloop van twee (2) maanden na aflevering.

Artikel 13. Ontbinding

 1. 13.1.  Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Milla het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Milla op schadevergoeding.

 2. 13.2.  Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Milla niet nakomt of Milla vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Milla adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Milla het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Milla op schadevergoeding.

 3. 13.3.  Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Milla niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 4. 13.4.  Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Milla op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Milla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Milla liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Milla door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Milla of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Milla of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij

ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere

maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

 1. 14.2.  Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Milla ten

  gevolge waarvan Milla haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 2. 14.3.  Voor zover Milla ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar

  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Milla gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. De klant dient alle informatie die hij van Milla in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, strikt vertrouwelijk te behandelen. De klant mag deze informatie niet openbaar maken, tenzij hij daartoe wordt verplicht door de wet, een rechterlijke uitspraak of een bevoegde instantie.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 16.1.  De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Milla geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 2. 16.2.  De klant zal geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens en de producten waarop intellectuele eigendomsrechten van Milla of haar licentiegevers rusten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanduidingen van handelsnamen en/of merken.

 3. 16.3.  De klant zal Milla onmiddellijk en volledig informeren over (vermoedelijke) inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Milla en over aanspraken van derden in verband met het producten of intellectuele eigendomsrechten van Milla.

 4. 16.4.  In geval van een aanspraak van derden in verband met de producten of intellectuele eigendomsrechten van Milla, ongeacht of deze aanspraak jegens de klant en/of rechtstreeks jegens Milla is gericht, is het uitsluitend aan Milla om te bepalen of, en zo ja op welke wijze, Milla en/of de klant op deze aanspraak zullen reageren. Milla bepaalt de eventuele wijze van onderhandelen en/of procederen door de klant en/of Milla. Milla is jegens de klant niet verplicht te onderhandelen en/of te procederen. De klant zal zich conformeren aan de strategie en de uitkomst daarvan zoals door Milla bepaald.

Artikel 17. Wederverkoop producten

17.1 De klant garandeert dat hij de producten uitsluitend in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zal verkopen en dat hij op geen enkele manier de belangen, reputatie en/of goede naam van Milla zal schaden.

Artikel 18. Boete

18.1. De klant verbeurt een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per dag of per keer, zulks ter uitsluitende keuze van Milla, dat de klant zijn verplichtingen genoemd in de artikelen 15, 16 en/of 17 niet (volledig) nakomt, onverminderd het recht van Milla om volledige schadevergoeding te vorderen en/of andere rechtsvorderingen in te stellen.

Artikel 19. Diversen

 1. 19.1.  Milla mag de overeenkomst met de klant en/of de rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst uit te voeren.

 2. 19.2.  De klant mag de rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

 3. 19.3.  Deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen Milla en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 4. 19.4.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Milla worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Milla gevestigd is.